Kurs 2: Januar / Februar - Fischerprüfung 2019 - Sonntagskurs in Dachau


TermineInformation Kurs 3: März - Fischerprüfung 2019 - Wochenendkurs in München


TermineInformationAnmeldenKurs 4: April - Fischerprüfung 2019 - Wochenendkurs in München


TermineInformationAnmelden